S

Sergey Bliznetsov

Team advisor

Sergey Bliznetsov is not an advisor of any ICOs.